O EKOSANU

Bogata istorija, a tek smo na početku

Preduzeće Ekosan, osnovano je 1989. godine, kao prvo registrovano privatno preduzeće u bivšoj SFRJ iz oblasti sanitarne zaštite i proizvodnje ekoloških sredstava za ličnu zaštitu lјudi i materijalnih dobara od štetnih organizama. Tokom prethodne 31 godine, pozicionirali smo se kao značajan partner mnogih preduzeća u Republici Srbiji i regionu.

Ekosan je organizovan u četiri organizacione celine koje su tesno povezane tako da se maksimalno koristi njihova sinergija. Organizacione celine su:

  • Proizvodnja
  • DDD usluge
  • Distribucija biocidnih i veterinarskih proizvoda
  • Edukativni centar
Ekosan zgrada sa logotipom
Ekosan poslovni prostor, izgrađen 2015. godine

Ekosan je prvo privatno preduzeće, u bivšoj SFR Jugoslaviji osnovano 1989. godine, registrovano iz oblasti sanitarne zaštite i proizvodnje ekoloških sredstava

Danas je u okviru Ekosan-a u stalnom radnom odnosu zaposleno preko 90 lјudi. Kvalifikacionu strukturu zaposlenih čine stručnjaci različitih profila:

  • lekari (epidemiolog, toksikolog, mikrobiolog)
  • doktor farmacije, magistar biologije, tehnolozi
  • inženjeri agronomije (smer zaštite bilјa)
  • doktori veterinarske medicine
  • sanitarni i veterinarski tehničari, VSS/SSS (hemijskog, tehnološkog, ekološkog i drugih smerova)
  • radnici sa položenim stručnim ispitima za prevoz i rukovanje opasnim i toksičnim materija (Sertifikat Instituta Vinča), itd.

Od strane renomirane Austrijske sertifikacione firme  Quality Austria sertifikovani smo prema standardima ISO 9001, 14001 i OHSAS 18001

Sign In